Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

Cộng đồng SPAMfighter

Cộng đồng SPAMfighter phát triển mỗi ngày và chúng tôi đã được giúp cáv bạn SPAMfighter 8,671,228 từ các quốc gia và địa điểm 237 để chống lại spam

  Cờ Quốc gia và lãnh thổ SPAMfighters
1. Polynesia thuộc địa Pháp Quốc Polynesia thuộc địa Pháp Quốc 1.176
2. Á Găn-Đình Á Găn-Đình 99.322
3. A me nia A me nia 540
4. Á Rập Á Rập 3.401
5. Ab-ga-hản Ab-ga-hản 136
6. Ái lan Ái lan 1.164
7. American Samoa American Samoa 39
8. Ấn độ Ấn độ 27.643
9. An tin lê của của Hòa Lan An tin lê của của Hòa Lan 1.326
10. An-bá-ni An-bá-ni 364
11. Ăng đô ra Ăng đô ra 545
12. Ăng Ge ri Ăng Ge ri 10.703
13. Ăng gô la Ăng gô la 284
14. Ăng gui la Ăng gui la 9
15. Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda 110
16. Áo Quốc Áo Quốc 131.844
17. Aruba Aruba 852
18. Azê bai chan Azê bai chan 1.003
19. Ba bê đốt Ba bê đốt 430
20. Ba gít xtăng Ba gít xtăng 4.802
21. Ba ha mát Ba ha mát 329
22. Ba lan Ba lan 46.211
23. Ba lâu Ba lâu 29
24. Ba na ma Ba na ma 6.664
25. Ba ra guay Ba ra guay 2.899
26. Ba ren Ba ren 504
27. Ba Tây Ba Tây 68.450
28. Băng la đết Băng la đết 901
29. Bê li sê Bê li sê 90
30. Bê mu đa Bê mu đa 163
31. Bê nin Bê nin 262
32. Bê ru Bê ru 17.380
33. Belarus Belarus 2.414
34. Bỉ Quốc Bỉ Quốc 362.974
35. Bồ đào nha Bồ đào nha 26.067
36. Bo li via Bo li via 4.508
37. Bosnia và Herzegovina Bosnia và Herzegovina 1.688
38. Bốt sva na Bốt sva na 103
39. Bu ê tô Ri cô Bu ê tô Ri cô 2.955
40. Bu kina Faso Bu kina Faso 516
41. Bu nei Bu nei 428
42. Bu run đi Bu run đi 46
43. Bu tan Bu tan 27
44. Ca lê đô nia mới Ca lê đô nia mới 1.152
45. Ca na da Ca na da 189.642
46. Ca ta Ca ta 852
47. Căm bu cha Căm bu cha 458
48. Cape Verde Cape Verde 90
49. Central African Republic Central African Republic 27
50. Cha chi cít xtăng Cha chi cít xtăng 99
51. Cha mai ca Cha mai ca 802
52. Chad Chad 25
53. Chi lê Chi lê 45.434
54. CÔ lôm biên CÔ lôm biên 28.207
55. Cô mô rốt Cô mô rốt 16
56. Công cô Công cô 41
57. Cộng Hoà Do mi ni ca Cộng Hoà Do mi ni ca 5.325
58. Cook Islands Cook Islands 45
59. Costa Rica Costa Rica 9.366
60. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1.476
61. Crô a xia Crô a xia 5.934
62. Cu Ba Cu Ba 228
63. Cyprus Cyprus 1.923
64. Đài Loan Đài Loan 10.054
65. Dân Chủ Cộng Hoà Côngô Dân Chủ Cộng Hoà Côngô 210
66. Dân chủ Yugoslav trước kia của Macedonia Dân chủ Yugoslav trước kia của Macedonia 1.006
67. Đan Mạch Đan Mạch 390.697
68. Đảo Khây men Đảo Khây men 135
69. Đảo Marshall Đảo Marshall 9
70. Đảo Phác Lan Đảo Phác Lan 13
71. Đảo Phe rô Đảo Phe rô 1.598
72. Đảo Turks and Caicos Đảo Turks and Caicos 18
73. Đảo Virgin  thuộc địa Anh Quốc Đảo Virgin thuộc địa Anh Quốc 49
74. Dê mần Dê mần 275
75. Djibouti Djibouti 131
76. Do Đan Do Đan 1.147
77. Do mi ni ca Do mi ni ca 32
78. Đức Quốc Đức Quốc 553.673
79. Ê Cuador Ê Cuador 9.055
80. Ê gýp Ê gýp 9.005
81. Ê ri trêa Ê ri trêa 17
82. Ê thi ô pia Ê thi ô pia 126
83. Ên Salvador Ên Salvador 2.853
84. Equatorial Guinea Equatorial Guinea 30
85. Ês tô nia Ês tô nia 2.385
86. Fi Chi Fi Chi 234
87. Ga bôn Ga bôn 293
88. Găm bi a Găm bi a 64
89. Ge o gia Ge o gia 1.066
90. Ghana Ghana 408
91. Gi bra ta Gi bra ta 294
92. Grê na đa Grê na đa 51
93. Grin lan Grin lan 1.971
94. Gu am Gu am 361
95. Gu i ni Gu i ni 80
96. Gu i ni-Bi sau Gu i ni-Bi sau 17
97. Gu ia na thuộc địa Pháp Gu ia na thuộc địa Pháp 10
98. Gu ya na Gu ya na 75
99. Gua tê la ma Gua tê la ma 5.033
100. Guadeloupe Guadeloupe 147
101. Ha i ti Ha i ti 141
102. Hải Phận của Anh Lê và Ấn Độ Hải Phận của Anh Lê và Ấn Độ 1
103. Hoa Kỳ ̣, Mỹ Hoa Kỳ ̣, Mỹ 815.496
104. Hòa Lan Hòa Lan 1.340.156
105. Hon đu rát Hon đu rát 2.114
106. Hồng Kông Hồng Kông 11.096
107. Hung gia lợi Hung gia lợi 18.543
108. Hung-Ga-Ri Hung-Ga-Ri 10.862
109. Hy Lập Hy Lập 30.583
110. Í đại lợi Í đại lợi 258.572
111. I lan I lan 22.028
112. I rắc I rắc 315
113. I ran I ran 1.254
114. In đô In đô 8.536
115. Je Si Je Si 12
116. Ka Me Run Ka Me Run 570
117. Kha sác than Kha sác than 4.183
118. Khên da Khên da 1.178
119. Khi ba ti Khi ba ti 11
120. Khi gít tan Khi gít tan 229
121. Khu vết Khu vết 1.538
122. Lãnh địa nam của Pháp Quốc Lãnh địa nam của Pháp Quốc 1
123. Lào Lào 1.081
124. Lát via Lát via 2.910
125. Lê ba nôn Lê ba nôn 857
126. Lê sô thô Lê sô thô 17
127. Li bia Li bia 247
128. Li bô ria Li bô ria 3
129. Li thu nia Li thu nia 5.870
130. Lích tần sa tai Lích tần sa tai 992
131. Liên xô Liên xô 72.733
132. Lục xâm bảo Lục xâm bảo 4.587
133. Ma cao Ma cao 363
134. Ma da ga sa ca Ma da ga sa ca 817
135. Ma dốt Ma dốt 16
136. Ma la vi Ma la vi 94
137. Mã lai Mã lai 9.217
138. Ma li Ma li 590
139. Ma rốc cô Ma rốc cô 11.919
140. Mã tây cơ Mã tây cơ 52.864
141. Ma ti níc Ma ti níc 118
142. Man đi vết Man đi vết 89
143. Man ta Man ta 4.436
144. Mau ri ta nia Mau ri ta nia 261
145. Mau ri ti út Mau ri ti út 1.843
146. Mi cô nê xia Mi cô nê xia 46
147. Mi dan ma Mi dan ma 97
148. Mô đô va Mô đô va 1.678
149. Mô na cô Mô na cô 882
150. Mô xam bíc Mô xam bíc 357
151. Môn xe rát Môn xe rát 6
152. Mông cổ Mông cổ 177
153. na mi bia na mi bia 369
154. Na u ru Na u ru 12
155. Na Uy Na Uy 95.192
156. Nam A phíc ca Nam A phíc ca 23.411
157. Nam Hàn Nam Hàn 2.414
158. Nam Ma ria nát Nam Ma ria nát 263
159. Nê ban Nê ban 393
160. Nêu xi len Nêu xi len 31.109
161. Nhật bổn Nhật bổn 119.717
162. ni ca ra gua ni ca ra gua 1.528
163. Ni ca ria Ni ca ria 629
164. Níc gô Níc gô 165
165. Ô man Ô man 366
166. Papua New Guinea Papua New Guinea 66
167. Phần Lan Phần Lan 31.580
168. Pháp Quốc Pháp Quốc 1.046.447
169. Phi líp bin Phi líp bin 5.238
170. Quốc gia Do Thái Quốc gia Do Thái 25.259
171. Quốc gia Sô lô va gy Quốc gia Sô lô va gy 11.826
172. Quốc gia Sô lô vê nia Quốc gia Sô lô vê nia 4.750
173. Quốc gia Thiệp Quốc gia Thiệp 43.110
174. Quốc gia Thổ Quốc gia Thổ 46.813
175. Rô ma nia Rô ma nia 12.012
176. Rô u ni ôn Rô u ni ôn 218
177. Ru van đa Ru van đa 104
178. Sa mo a Sa mo a 48
179. Sa va xi lan Sa va xi lan 12
180. Sam bi a Sam bi a 244
181. San Ma ri nô San Ma ri nô 194
182. Sao Tô mê và Bin xi bê Sao Tô mê và Bin xi bê 25
183. Se bia và Môn tê nê cô Se bia và Môn tê nê cô 3.224
184. Sê nê can Sê nê can 2.634
185. Sen Bia và Mi gê lôn Sen Bia và Mi gê lôn 9
186. Sen Khít và Nêvít Sen Khít và Nêvít 33
187. Sen Lu xia Sen Lu xia 86
188. Sen vin xên và Gê na đin Sen vin xên và Gê na đin 59
189. Seychelles Seychelles 103
190. Si ri a Si ri a 419
191. Si ri lăng ca Si ri lăng ca 998
192. Siê ra Lê ôn Siê ra Lê ôn 7
193. Sim ba vê Sim ba vê 118
194. Sing ca bo Sing ca bo 5.823
195. Sô ma lia Sô ma lia 9
196. Solomon Islands Solomon Islands 26
197. Su đan Su đan 340
198. Su ri nam Su ri nam 376
199. Tây ban nha Tây ban nha 255.699
200. Thái lan Thái lan 74.213
201. Thăn xa ni a Thăn xa ni a 438
202. The Hoy See (Vatican City State) The Hoy See (Vatican City State) 4
203. Thụy Điển Thụy Điển 173.178
204. Thụy Sĩ Thụy Sĩ 112.495
205. Ti mo-Lê xtê Ti mo-Lê xtê 16
206. Tô cô Tô cô 235
207. Tông ca Tông ca 16
208. Trin ni đát và Tô ba cô Trin ni đát và Tô ba cô 542
209. Trung Quốc Trung Quốc 17.829
210. Tu me ni xtan Tu me ni xtan 61
211. Tu ni si a Tu ni si a 5.723
212. U can đa U can đa 232
213. U kha in U kha in 27.429
214. U ru guay U ru guay 28.220
215. Úc châu Úc châu 158.116
216. United Arab Emirates United Arab Emirates 6.673
217. US Virgin Islands US Virgin Islands 125
218. Út bê khít xtăng Út bê khít xtăng 687
219. Va nu a tu Va nu a tu 82
220. Vê nê xu ê la Vê nê xu ê la 28.604
221. Việtnam Việtnam 17.644
222. Vương quốc Anh Vương quốc Anh 363.660
223. Wa li và Phu thu na Wa li và Phu thu na 14
Tổng số 7.607.364

SPAMfighter works with
Windows 8 Compatible      Compatible with Windows 7

and
Windows Vista & Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner