10992 Is it safe to remove/clean files from my computer? - FULL-DISKfighter
Chọn ngôn ngữ
FULL-DISKfighter

SPAMfighter FAQ - Hỗ trợ khách hàng

Nhận sự trợ giúp từ FAQ của chúng tôi!

Bạn có thể tìm thấy 80% câu trả lời trong mục Các câu hỏi thường gặp dưới đây.

Bước 1 - SPAMfighter For Windows  -  VIRUSfighter  -  SPYWAREfighter  -  Sales  -  SLOW-PCfighter  -  SPAMfighter Mail Gateway  -  SPAMfighter Hosted Mail Gateway  -  SPAMfighter Exchange Module  -  FULL-DISKfighter for Mac  -  FULL-DISKfighter  -  VIRUSfighter Android  -  PASSWORDfighter  -  DRIVERfighter  -  OUTDATEfighter  -  SPAMCALLfighter (Android)  -  THEFTfighter (Android)  -  SPAMfighter for Mac

General

+ Can I try FULL-DISKfighter before I buy?

+ How do I add my product key in FULL-DISKfighter?

+ Is it safe to remove/clean files from my computer?

You should always make sure that you are not removing any files that you need. FULL-DISKfighter helps you find any file and gives you an easy overview to decide what files you want to remove and clean.
However, please be very careful what you delete as once deleted it is gone and no way to recreate it. So be sure what you deleted and dont delete your email files. Always have a BACK-UP!
+ What is the disk organizer in FULL-DISKfighter?

+

Why does the “Quick Scan” find Junk files that I cannot remove?+ What is the difference between FULL-DISKfighter and SLOW-PCfighter

+ Find Duplicate files

+ How do I uninstall FULL-DISKfighter?

+ How do I find my FULL-DISKfighter UserID?


Bạn có tìm thấy câu trả lời cần thiết chưa?
Không

Tìm kiếm FAQ cho những từ khóa

Danh sách FAQ - Xem tất cả danh sách của chúng tôi frequently asked questions.

Tra cứu
Thuật ngữ kỹ thuật có thể khó hiểu. Nhìn vào Glossary của chúng tôi để hiểu những định nghĩa của một số thuật ngữ được dùng trên website của chúng tôi và trong thế giới máy tính.

Hỗ trợ
Bạn không thể tìm thấy câu trả lời trong mục FAQ? Trả lời vài câu hỏi here, và một trong số những người hỗ trợ có kiến thức của chúng tôi sẽ trở lại với bạn với một giải pháp

FULL-DISKfighter works with
Windows 8 & 10 Compatible

and
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner