9406 SLOW-PCfighter will not scan or repair - SLOW-PCfighter
Chọn ngôn ngữ
SLOW-PCfighter

SPAMfighter FAQ - Hỗ trợ khách hàng

Nhận sự trợ giúp từ FAQ của chúng tôi!

Bạn có thể tìm thấy 80% câu trả lời trong mục Các câu hỏi thường gặp dưới đây.

Bước 1 - SPAMfighter For Windows  -  VIRUSfighter  -  SPYWAREfighter  -  Sales  -  SLOW-PCfighter  -  SPAMfighter Mail Gateway  -  SPAMfighter Hosted Mail Gateway  -  SPAMfighter Exchange Module  -  FULL-DISKfighter for Mac  -  FULL-DISKfighter  -  VIRUSfighter Android  -  PASSWORDfighter  -  DRIVERfighter  -  OUTDATEfighter  -  SPAMCALLfighter (Android)  -  THEFTfighter (Android)  -  SPAMfighter for Mac

General

+ Làm cách nào để cài đặt SLOW-PCfighter?


+ How do I uninstall SLOW-PCfighter?

+ Is there a free version of SLOW-PCfighter?

+ What is Windows Registry?

+ Why should I use SLOW-PCfighter?

+ Is it possible to modify Windows Registry manually?

+ Where do I find Windows Registry?

+ Can I skip scanning of  specific registries and items?

+ Làm thế nào để phục hồi Registry của tôi?

+ Can I schedule a scan?

+ Tại sao tôi còn gặp những lỗi tương tự trên máy tính của tôi sau khi đã quét qua nhiều lần?

+ Why are only 25 errors fixed from all that were found?

+ SLOW-PCfighter will not scan or repair

It can be becourse you have another program running on your computer that is "holding" on to a file on your computer or has created a temporary file that SLOW-PCfighter can not scan or repair.
Try to deactivate your antivirus software and close all programs running on your computer and then scan again with SLOW-PCfighter, you should also stop the programs you have in your system tray (lower right corner on your screen)

It can also be that you have some Malware on your computer that is not possible for SLOW-PCfighter to remove. We suggest that you try to scan and clean your computer with Malwarebytes software Download the free version here

+ What is the difference between SLOW-PCfighter and FULL-DISKfighter

+ Why do I see my old email address in SLOW-PCfighter's My Account?


Buying and Installation


Bạn có tìm thấy câu trả lời cần thiết chưa?
Không

Tìm kiếm FAQ cho những từ khóa

Danh sách FAQ - Xem tất cả danh sách của chúng tôi frequently asked questions.

Tra cứu
Thuật ngữ kỹ thuật có thể khó hiểu. Nhìn vào Glossary của chúng tôi để hiểu những định nghĩa của một số thuật ngữ được dùng trên website của chúng tôi và trong thế giới máy tính.

Hỗ trợ
Bạn không thể tìm thấy câu trả lời trong mục FAQ? Trả lời vài câu hỏi here, và một trong số những người hỗ trợ có kiến thức của chúng tôi sẽ trở lại với bạn với một giải pháp

SLOW-PCfighter works with
Windows 8 Compatible      Compatible with Windows 7

and
Windows Vista & Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner