6573 How do I use SPAMfighter with AOL mail in Outlook. - SPAMfighter
Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

SPAMfighter FAQ - Hỗ trợ khách hàng

Nhận sự trợ giúp từ FAQ của chúng tôi!

Bạn có thể tìm thấy 80% câu trả lời trong mục Các câu hỏi thường gặp dưới đây.

Bước 1 - SPAMfighter For Windows  -  VIRUSfighter  -  SPYWAREfighter  -  Sales  -  SLOW-PCfighter  -  SPAMfighter Mail Gateway  -  SPAMfighter Hosted Mail Gateway  -  SPAMfighter Exchange Module  -  FULL-DISKfighter for Mac  -  FULL-DISKfighter  -  VIRUSfighter Android  -  PASSWORDfighter  -  DRIVERfighter  -  OUTDATEfighter  -  SPAMCALLfighter (Android)  -  THEFTfighter (Android)  -  SPAMfighter for Mac

Installation


Login, password etc.


Outlook Express


Outlook

+ My SPAMfigher toolbar is disapered. How do I get it back?

+ My SPAMfighter folder is deleted. How do I get it back?

+ How do I prevent the "New mail icon" to appear when spam is sent to me?

+ How do I update Outlook?

+ How do I deactivate Outlooks "Junk E-mail" filter?

+ How do I delete spam mails from "Unread mail"?

+ Where is my SPAMfighter folder located?

+ I get a warning "Another program is trying to access my address book" Why?

+ I get the error HHCTRL.OCX, What do I do?

+ Why do I still get some spam mails?

+ My attachments are changed to Winmail.dat, why?

+ Why is SPAMfighter deleting my E-mail?

+ Why will SPAMfighter not filter my mails when I am using one of the supported mail clients?

+

How do I use SPAMfighter with Gmail in Outlook?+ How do I use SPAMfighter with Yahoo mail in Outlook.

+ How do I use SPAMfighter with AOL mail in Outlook.

After the AOL or AIM e-mail account is set up, the Outlook software must be correctly configured to connect to the AOL or AIM service.

To create and configure a new AOL or AIM e-mail account in the Outlook software:
1. Launch the Microsoft Outlook software.
2. Click the Tools menu, then clickE-mail Accounts.
3. Choose the Add a new e-mail account option by clicking it, then click the Next button.
4. Choose the POP3 option by clicking it, then click the Next button.
5. In the Your Name: box, type your name as you wish it to appear on outgoing e-mail.
6. In the E-mail Address: box, type your AOL or AIM e-mail address, for example, yourmail@aol.com or yourmail@aim.com.
7. In the User Name: box, type your AOL or AIM screen name, for example, yourmail.
8. In the Password: box, type your AOL or AIM password.
9. In the Incoming mail server (POP3): box, type: pop.aol.com or pop.aim.com

Note: Click the Leave a copy of each message on the server box to place a check mark in it.
10. In the Outgoing mail server (SMTP): box, type smtp.aol.com or smtp.aim.com.
11. Click the More Settings button.
12. Click the Outgoing Server tab.
13. Click the My outgoing server requires authentication box to place a check mark in it.
14. Choose the Use same settings as my incoming mail server option by clicking it, then click the Advanced tab.
15. In the Outgoing mail (SMTP): box, type 587.

Note: In the Delivery section click the Leave a copy of each message on the server box to place a check mark in it, then click the OK button.
16. Click the Next button.
17. Click the Finish button.


Thunderbird


Windows Live Mail


Sales


Bạn có tìm thấy câu trả lời cần thiết chưa?
Không

Tìm kiếm FAQ cho những từ khóa

Danh sách FAQ - Xem tất cả danh sách của chúng tôi frequently asked questions.

Tra cứu
Thuật ngữ kỹ thuật có thể khó hiểu. Nhìn vào Glossary của chúng tôi để hiểu những định nghĩa của một số thuật ngữ được dùng trên website của chúng tôi và trong thế giới máy tính.

Hỗ trợ
Bạn không thể tìm thấy câu trả lời trong mục FAQ? Trả lời vài câu hỏi here, và một trong số những người hỗ trợ có kiến thức của chúng tôi sẽ trở lại với bạn với một giải pháp

SPAMfighter works with
Windows 8 & 10 Compatible

and
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner
Need help now !?

FREE Phone Support for Paid and Trial users
Europe
+45 7022 1551
10:00 a.m. to 5:00 p.m.
UTC +1.00


USA (FL Office)
+1 (646) 513 2834
10:00 a.m. - 5:00 p.m. EST
UTC -5.00


Asia, (TH Office)
+66 38 371 394
10:00 a.m. - 5:00 p.m. UTC/GMT +6/7 hours
UTC +7:00