6569 How do I use SPAMfighter with Yahoo mail in Outlook Express - SPAMfighter
Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

SPAMfighter FAQ - Hỗ trợ khách hàng

Nhận sự trợ giúp từ FAQ của chúng tôi!

Bạn có thể tìm thấy 80% câu trả lời trong mục Các câu hỏi thường gặp dưới đây.

Bước 1 - SPAMfighter For Windows  -  VIRUSfighter  -  SPYWAREfighter  -  Sales  -  SLOW-PCfighter  -  SPAMfighter Mail Gateway  -  SPAMfighter Hosted Mail Gateway  -  SPAMfighter Exchange Module  -  FULL-DISKfighter for Mac  -  FULL-DISKfighter  -  VIRUSfighter Android  -  PASSWORDfighter  -  DRIVERfighter  -  OUTDATEfighter  -  SPAMCALLfighter (Android)  -  THEFTfighter (Android)  -  SPAMfighter for Mac

Installation


Login, password etc.


Outlook Express

+ Where is my SPAMfighter folder located?

+ The SPAMfighter icons stay grey and inactive, why?

+ SPAMfighter does not filter in every mail folder.

+ SPAMfighter không lọc thư của tôi khi tôi bắt đầu Outlook Express. Tại sao?

+ Why do I get more and more spam?

+ My e-mails are moved to deleted items, why?

+ Why can’t I open attached files?

+ I can not open the links in mails I receive why?

+ Why will SPAMfighter not filter my mails when I am using one of the supported mail clients?

+ How do I use SPAMfighter with Gmail in Outlook Express?

+ How do I use SPAMfighter with Yahoo mail in Outlook Express

In order to use a Yahoo mail account with POP3 you need to have a Yahoo Plus account.

You need to setup your Yahoo email to use POP3 first. Go to your Yahoo webmail (Yahoo.com) open your email with your username and password.
Click on Options and Mail Options. Click on POP and Forwarding in the menu and then Set up or edit POP & forward.
Check the Web & POP access. You are now ready to set up your Outlook Express.

To create and configure a new Yahoo e-mail account in the Outlook Express software:
1. Launch the Microsoft Outlook Express software.
2. Click the Tools menu, then Accounts.
3. Choose the Add option and then mail option.
4. Type in a Display name (the name you want for this account, For example Yahoo)
5. Type in your Yahoo email address. For example yourmail@yahoo.com
6. Choose POP3 in the dropdown.
7. Incoming mail should be: plus.pop.mail.yahoo.com
8. In the Outgoing mail server (SMTP): box, type plus.smtp.mail.yahoo.com
9. In the Account Name box, type your Yahoo mail address, for example, yourmail@yahoo.com.
10. In the Password box, type your Yahoo password. Click Next and then Finish.

11. Go to Tools and accounts, click on your new Yahoo account and choose Properties.
12. Click the Servers tap and then check the My server requires authentication box to place a check mark in it and click Apply.
13. Click on the Advanced tap.
14. In the Incoming server (POP3) box, type 995
Check the This server requires an encrypted connection (SSL)
15. In the Outgoing mail (SMTP) box, type 465.
Check the This server requires an encrypted connection (SSL)

Note: In the Delivery section click the Leave a copy of each message on the server box to place a check mark in it, and then click the Apply button.
15. Click the OK button and you are done and ready to send and receive emails via your Yahoo mail address.

+ How do I use SPAMfighter with AOL mail in Outlook Express?

+ How do I use SPAMfighter with Hotmail?


Outlook


Thunderbird


Windows Live Mail


Sales


Bạn có tìm thấy câu trả lời cần thiết chưa?
Không

Tìm kiếm FAQ cho những từ khóa

Danh sách FAQ - Xem tất cả danh sách của chúng tôi frequently asked questions.

Tra cứu
Thuật ngữ kỹ thuật có thể khó hiểu. Nhìn vào Glossary của chúng tôi để hiểu những định nghĩa của một số thuật ngữ được dùng trên website của chúng tôi và trong thế giới máy tính.

Hỗ trợ
Bạn không thể tìm thấy câu trả lời trong mục FAQ? Trả lời vài câu hỏi here, và một trong số những người hỗ trợ có kiến thức của chúng tôi sẽ trở lại với bạn với một giải pháp

SPAMfighter works with
Windows 8 & 10 Compatible

and
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner
Need help now !?

FREE Phone Support for Paid and Trial users
Europe
+45 7022 1551
10:00 a.m. to 5:00 p.m.
UTC +1.00


USA (FL Office)
+1 (646) 513 2834
10:00 a.m. - 5:00 p.m. EST
UTC -5.00


Asia, (TH Office)
+66 38 371 394
10:00 a.m. - 5:00 p.m. UTC/GMT +6/7 hours
UTC +7:00