6585 How do I use SPAMfighter with Hotmail? - SPAMfighter
Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

SPAMfighter FAQ - Hỗ trợ khách hàng

Nhận sự trợ giúp từ FAQ của chúng tôi!

Bạn có thể tìm thấy 80% câu trả lời trong mục Các câu hỏi thường gặp dưới đây.

Bước 1 - SPAMfighter For Windows  -  VIRUSfighter  -  SPYWAREfighter  -  Sales  -  SLOW-PCfighter  -  SPAMfighter Mail Gateway  -  SPAMfighter Hosted Mail Gateway  -  SPAMfighter Exchange Module  -  FULL-DISKfighter for Mac  -  FULL-DISKfighter  -  VIRUSfighter Android  -  PASSWORDfighter  -  DRIVERfighter  -  OUTDATEfighter  -  SPAMCALLfighter (Android)  -  THEFTfighter (Android)  -  SPAMfighter for Mac

Installation


Login, password etc.


Outlook Express

+ Where is my SPAMfighter folder located?

+ The SPAMfighter icons stay grey and inactive, why?

+ SPAMfighter does not filter in every mail folder.

+ SPAMfighter không lọc thư của tôi khi tôi bắt đầu Outlook Express. Tại sao?

+ Why do I get more and more spam?

+ My e-mails are moved to deleted items, why?

+ Why can’t I open attached files?

+ I can not open the links in mails I receive why?

+ Why will SPAMfighter not filter my mails when I am using one of the supported mail clients?

+ How do I use SPAMfighter with Gmail in Outlook Express?

+ How do I use SPAMfighter with Yahoo mail in Outlook Express

+ How do I use SPAMfighter with AOL mail in Outlook Express?

+ How do I use SPAMfighter with Hotmail?

In order to have SPAMfighter filter your Hotmail emails, you need to have to receive your email in an email program like Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail or Thunderbird.
You can set up your email program to receive emails from your Hotmail account. Use the following settings in your email program to add your Hotmail to it.

Hotmail POP3 settings:
*POP server: pop3.live.com (Port 995)
*POP SSL required? Yes
*User name: Your Windows Live ID, for example yourname@hotmail.com
*Password: The password you usually use to sign in to Hotmail or Windows Live
*SMTP server: smtp.live.com (Port 25)
*Authentication required? Yes (this matches your POP username and password)
*TLS/SSL required? Yes

If you have not already installed SPAMfighter you should do this now. Download and install SPAMfighter from here


Outlook


Thunderbird


Windows Live Mail


Sales


Bạn có tìm thấy câu trả lời cần thiết chưa?
Không

Tìm kiếm FAQ cho những từ khóa

Danh sách FAQ - Xem tất cả danh sách của chúng tôi frequently asked questions.

Tra cứu
Thuật ngữ kỹ thuật có thể khó hiểu. Nhìn vào Glossary của chúng tôi để hiểu những định nghĩa của một số thuật ngữ được dùng trên website của chúng tôi và trong thế giới máy tính.

Hỗ trợ
Bạn không thể tìm thấy câu trả lời trong mục FAQ? Trả lời vài câu hỏi here, và một trong số những người hỗ trợ có kiến thức của chúng tôi sẽ trở lại với bạn với một giải pháp

SPAMfighter works with
Windows 8 & 10 Compatible

and
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner
Need help now !?

FREE Phone Support for Paid and Trial users
Europe
+45 7022 1551
10:00 a.m. to 5:00 p.m.
UTC +1.00


USA (FL Office)
+1 (646) 513 2834
10:00 a.m. - 5:00 p.m. EST
UTC -5.00


Asia, (TH Office)
+66 38 371 394
10:00 a.m. - 5:00 p.m. UTC/GMT +6/7 hours
UTC +7:00