96 SPAMfighter không lọc thư của tôi khi tôi bắt đầu Outlook Express. Tại - SPAMfighter
Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

SPAMfighter FAQ - Hỗ trợ khách hàng

Nhận sự trợ giúp từ FAQ của chúng tôi!

Bạn có thể tìm thấy 80% câu trả lời trong mục Các câu hỏi thường gặp dưới đây.

Bước 1 - SPAMfighter For Windows  -  VIRUSfighter  -  SPYWAREfighter  -  Sales  -  SLOW-PCfighter  -  SPAMfighter Mail Gateway  -  SPAMfighter Hosted Mail Gateway  -  SPAMfighter Exchange Module  -  FULL-DISKfighter for Mac  -  FULL-DISKfighter  -  VIRUSfighter Android  -  PASSWORDfighter  -  DRIVERfighter  -  OUTDATEfighter  -  SPAMCALLfighter (Android)  -  THEFTfighter (Android)  -  SPAMfighter for Mac

Installation


Login, password etc.


Outlook Express

+ Where is my SPAMfighter folder located?

+ The SPAMfighter icons stay grey and inactive, why?

+ SPAMfighter does not filter in every mail folder.

+ SPAMfighter không lọc thư của tôi khi tôi bắt đầu Outlook Express. Tại sao?

Nếu mà SPAMfighter không khởi động / tải, trước khi Outlook Express đem e-mail của bạn về, SPAMfighter sẽ không lọc thư rác của bạn.

Xin vui lòng thử cách này và theo dỏi coi nó có giải được vấn đề này của bạn không:
Trong Outlook Express đi vào: Tools -> Options -> General.
Hủy bỏ dấu điễm từ "Send and receive messages at start-up"

Khi bạn đã gỡ bỏ dấu điễm từ "Send and receive messages at start-up", bạn phải tự tay bấm vào Send/receive để tải về các email.

+ Why do I get more and more spam?

+ My e-mails are moved to deleted items, why?

+ Why can’t I open attached files?

+ I can not open the links in mails I receive why?

+ Why will SPAMfighter not filter my mails when I am using one of the supported mail clients?

+ How do I use SPAMfighter with Gmail in Outlook Express?

+ How do I use SPAMfighter with Yahoo mail in Outlook Express

+ How do I use SPAMfighter with AOL mail in Outlook Express?

+ How do I use SPAMfighter with Hotmail?


Outlook


Thunderbird


Windows Live Mail


Sales


Bạn có tìm thấy câu trả lời cần thiết chưa?
Không

Tìm kiếm FAQ cho những từ khóa

Danh sách FAQ - Xem tất cả danh sách của chúng tôi frequently asked questions.

Tra cứu
Thuật ngữ kỹ thuật có thể khó hiểu. Nhìn vào Glossary của chúng tôi để hiểu những định nghĩa của một số thuật ngữ được dùng trên website của chúng tôi và trong thế giới máy tính.

Hỗ trợ
Bạn không thể tìm thấy câu trả lời trong mục FAQ? Trả lời vài câu hỏi here, và một trong số những người hỗ trợ có kiến thức của chúng tôi sẽ trở lại với bạn với một giải pháp

SPAMfighter works with
Windows 8 & 10 Compatible

and
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner
Need help now !?

FREE Phone Support for Paid and Trial users
Europe
+45 7022 1551
10:00 a.m. to 5:00 p.m.
UTC +1.00


USA (FL Office)
+1 (646) 513 2834
10:00 a.m. - 5:00 p.m. EST
UTC -5.00


Asia, (TH Office)
+66 38 371 394
10:00 a.m. - 5:00 p.m. UTC/GMT +6/7 hours
UTC +7:00