132 How do I change my e-mail address? - SPAMfighter
Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

SPAMfighter FAQ - Hỗ trợ khách hàng

Nhận sự trợ giúp từ FAQ của chúng tôi!

Bạn có thể tìm thấy 80% câu trả lời trong mục Các câu hỏi thường gặp dưới đây.

Bước 1 - SPAMfighter For Windows  -  VIRUSfighter  -  SPYWAREfighter  -  Sales  -  SLOW-PCfighter  -  SPAMfighter Mail Gateway  -  SPAMfighter Hosted Mail Gateway  -  SPAMfighter Exchange Module  -  FULL-DISKfighter for Mac  -  FULL-DISKfighter  -  VIRUSfighter Android  -  PASSWORDfighter  -  DRIVERfighter  -  OUTDATEfighter  -  SPAMCALLfighter (Android)  -  THEFTfighter (Android)  -  SPAMfighter for Mac

Installation


Login, password etc.

+ How do I get SPAMfighter PRO back, after I uninstalled it?

+ How do I activate SPAMfighter?

+ Why is there only room for 5 Blacklisted/Whitelisted addresses?

+ Tại sao tôi có một SPAMfighter footer trong tất cả các email gửi đi của tôi?
135


+ How do I change my e-mail address?

To change your e-mail address, please do the following:
* click on "More" and then "Options" in your SPAMfighter toolbar in your email client.
* SPAMfighter will open up.
* Click on "Account" in the left side.
* click on "Account Settings" and add your new email in the "Change Your Email" field
* Click "Change" and you are done.

+ How do I unsubscribe from e-mails sent by SPAMfighter?

+ How do I find my SPAMfighter UserID?

+ Why do I have a text field/commercial in my Outlook/Express toolbar?


Outlook Express


Outlook


Thunderbird

+ Why do I have a text field/commercial in my Thunderbird toolbar?

+ How do I install SPAMfighter for Thunderbird?

+ How do I unsubscribe from e-mails sent by SPAMfighter?

+ How do I change my e-mail address?

To change your e-mail address, please do the following:
* click on "More" and then "Options" in your SPAMfighter toolbar in your email client.
* SPAMfighter will open up.
* Click on "Account" in the left side.
* click on "Account Settings" and add your new email in the "Change Your Email" field
* Click "Change" and you are done.

+ Why is there only room for 5 Blacklisted/Whitelisted addresses?

+ Tại sao tôi có một SPAMfighter footer trong tất cả các email gửi đi của tôi?
135


+ How do I get SPAMfighter PRO back to my Thunderbird, after I uninstalled it?


Windows Live Mail


Sales


Bạn có tìm thấy câu trả lời cần thiết chưa?
Không

Tìm kiếm FAQ cho những từ khóa

Danh sách FAQ - Xem tất cả danh sách của chúng tôi frequently asked questions.

Tra cứu
Thuật ngữ kỹ thuật có thể khó hiểu. Nhìn vào Glossary của chúng tôi để hiểu những định nghĩa của một số thuật ngữ được dùng trên website của chúng tôi và trong thế giới máy tính.

Hỗ trợ
Bạn không thể tìm thấy câu trả lời trong mục FAQ? Trả lời vài câu hỏi here, và một trong số những người hỗ trợ có kiến thức của chúng tôi sẽ trở lại với bạn với một giải pháp

SPAMfighter works with
Windows 8 Compatible      Compatible with Windows 7

and
Windows Vista & Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner
Need help now !?

FREE Phone Support for Paid and Trial users
Europe
+45 7022 1551
10:00 a.m. to 5:00 p.m.
UTC +1.00


USA (FL Office)
+1 (646) 513 2834
10:00 a.m. - 5:00 p.m. EST
UTC -5.00


Asia, (TH Office)
+66 38 371 394
10:00 a.m. - 5:00 p.m. UTC/GMT +6/7 hours
UTC +7:00