2078 I purchased SPAMfighter Pro, but I still have the commercial in Outloo - SPAMfighter
Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

SPAMfighter FAQ - Hỗ trợ khách hàng

Nhận sự trợ giúp từ FAQ của chúng tôi!

Bạn có thể tìm thấy 80% câu trả lời trong mục Các câu hỏi thường gặp dưới đây.

Bước 1 - SPAMfighter For Windows  -  VIRUSfighter  -  SPYWAREfighter  -  Sales  -  SLOW-PCfighter  -  SPAMfighter Mail Gateway  -  SPAMfighter Hosted Mail Gateway  -  SPAMfighter Exchange Module  -  FULL-DISKfighter for Mac  -  FULL-DISKfighter  -  VIRUSfighter Android  -  PASSWORDfighter  -  DRIVERfighter  -  OUTDATEfighter  -  SPAMCALLfighter (Android)  -  THEFTfighter (Android)  -  SPAMfighter for Mac

I'm considering upgrading to PRO


I have already bought a licence

+ I have reinstalled my PC/ I need to reinstall SPAMfighter. How do I get SPAMfighter Pro back?

+ I purchased a license, should I download a new version?

+ When will my purchase be activated?

+ I have SPAMfighter Pro, but I received an e-mail that my trial is expiring. Why?

+ I purchased SPAMfighter Pro, but I still have the commercial in Outlook/Express, why?

You probably haven't used the product key we sent you. Look in the invoice you received and follow the easy guide.
To activate SPAMfighter PRO, please do the following:
* Go to the SPAMfighter toolbar in your Outlook/Express.
* Select "More" -> "Options"
* In the left hand side of the new window, chose "Account".
* Select "Enter Product Key" in the right window.
* Enter the product key - You can find it on the invoice we sent you.
* Click on "Activate" to save your product key.
If there is a red line below all or part of the product key and the "activate" button is not clickable, it means there is an error in typing your product key. Please correct it and try again!
Restart your mail client and you'll have SPAMfighter Pro.
+ I want to move my SPAMfighter Pro license to another machine, is that possible?

+ Tôi có mua nhiều bản quyền, nhưng không thể truy cập các mã bản quyền.

+ You have such a great product, can I be a reseller?


Bạn có tìm thấy câu trả lời cần thiết chưa?
Không

Tìm kiếm FAQ cho những từ khóa

Danh sách FAQ - Xem tất cả danh sách của chúng tôi frequently asked questions.

Tra cứu
Thuật ngữ kỹ thuật có thể khó hiểu. Nhìn vào Glossary của chúng tôi để hiểu những định nghĩa của một số thuật ngữ được dùng trên website của chúng tôi và trong thế giới máy tính.

Hỗ trợ
Bạn không thể tìm thấy câu trả lời trong mục FAQ? Trả lời vài câu hỏi here, và một trong số những người hỗ trợ có kiến thức của chúng tôi sẽ trở lại với bạn với một giải pháp

SPAMfighter works with
Windows 8 & 10 Compatible

and
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner
Need help now !?

FREE Phone Support for Paid and Trial users
Europe
+45 7022 1551
10:00 a.m. to 5:00 p.m.
UTC +1.00


USA (FL Office)
+1 (646) 513 2834
10:00 a.m. - 5:00 p.m. EST
UTC -5.00


Asia, (TH Office)
+66 38 371 394
10:00 a.m. - 5:00 p.m. UTC/GMT +6/7 hours
UTC +7:00