Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

Use our SPAM Calculator to see how much SPAM is costing your company each year

The SPAM Calculator from SPAMfighter will help your company to figure out how much SPAM costs your company every year if you dont have an Anti Spam solution installed.

The SPAM Calculator from SPAMfighter


- Number of mailboxes in your company

- Hourly salary for each employee (In your currency)

- Average amount of SPAM every day for each mailbox

- Time it takes to delete each spam (In seconds)

SPAM is costing your company each year:

Giải Pháp

SPAMfighter Exchange Module (SEM) là một thân thiện với người sử dụng bộ lọc chống thư rác cho Microsoft Exchange Server 2000, 2003 và 2007 và Kinh doanh nhỏ Máy chủ (SBS)
<strong>SPAMfighter Mail Gateway</strong>
<strong>SPAMfighter Hosted Mail Gateway</strong>

SPAMfighter Exchange Module

SPAMfighter Exchange Module (SEM),là giải pháp dể sử dụng để lọc bỏ spam và virus cho Microsoft Exchange Server 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 or Microsoft Small Business Server (SBS).

Đọc thêm

SPAMfighter Mail Gateway

SPAMfighter Mail Gateway được hợp nhất chặc chẻ cùng email cơ sỡ hạ tầng mà đả có sẳn của những công nghiệp, để bảo vệ sợ an toàn cho môi trường email.Cài đặt và sử dụng rất là dể dàng, thêm vào đó không cần thiết sự quản lý mỗi ngày.
SPAMfighter Mail gateway phát xuất từ SPAMfighter, một cộng đồng duy nhất trong toàn cầu với hơn 8 triệu người sử dụng.

Đọc thêm

SPAMfighter Hosted Mail Gateway

SPAMfighter Hosted Mail Gateway là 1 giãi thoát tiện và rẽ cho công ty, cơ quan và cho cá nhân đã có tên domain của mình và muốn được sự giãi thoát của rác,đồng thời khỏi phải mua và bảo quản server của mình để chống lại Spam

Đọc thêm

SPAMfighter works with
Windows 8 Compatible      Compatible with Windows 7

and
Windows Vista & Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner