Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

SMG Ảnh chụp màn hình

Có thể phóng to hình ảnh bằng cách nhấp chuột lên nó.

SPAMfighter Mail Gateway được hợp nhất chặc chẻ cùng email cơ sỡ hạ tầng mà đả có sẳn của những công nghiệp, để bảo vệ sợ an toàn cho

SPAMfighter Mail Gateway được hợp nhất chặc chẻ cùng email cơ sỡ hạ tầng mà đả có sẳn của những công nghiệp, để bảo vệ sợ an toàn cho môi trường email.Cài đặt và sử dụng rất là dể dàng, thêm vào đó không cần thiết sự quản lý mỗi ngày.
SPAMfighter Mail gateway phát xuất từ SPAMfighter, một cộng đồng duy nhất trong toàn cầu với hơn 8 triệu người sử dụng.

SPAMfighter Mail Gateway được hợp nhất chặc chẻ cùng email cơ sỡ hạ tầng mà đả có sẳn của những công nghiệp, để bảo vệ sợ an toàn cho

Sự áp dụng SPAMfighter Mail Gateway không đòi hỏi những hardware đặc biệt nào mà có thể hoạt động trong MVWare đả có sẵn. Điều này có thể setup theo số lượng mà đả có hoặc thể tích email mà giải pháp sẽ tiến hành.

SPAMfighter Mail Gateway được hợp nhất chặc chẻ cùng email cơ sỡ hạ tầng mà đả có sẳn của những công nghiệp, để bảo vệ sợ an toàn cho

SPAMfighter Mail Gateway xuất phát tại 8,904,727 SPAMfighter từ 238 quốc gia/diện tích. Khi có đủ số người tố cáo bức thư spam này, nó lập tức sẽ bị loại bỏ ra khỏi cộng đồng SPAMfighter ngay. Cũn có nghĩa là được đùm bọc chống Spam ngay, không cần hình thể và quản lý.

SPAMfighter Mail Gateway được hợp nhất chặc chẻ cùng email cơ sỡ hạ tầng mà đả có sẳn của những công nghiệp, để bảo vệ sợ an toàn cho

SPAMfighter Mail Gateway được nối liền cùng Windows và giải quyết được tới 200,000 emails trong một tiếng đồng hồ,với mức tối thiểu của hardware demand2. Sự cài đặt một năng lực vào trong khu trường Windows thực tế (VMWare, Virtual Server, Hyper V etc.).

SPAMfighter works with
Windows 8 Compatible      Compatible with Windows 7

and
Windows Vista & Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner