163 How do I update my VIRUSfighter? - VIRUSfighter
Chọn ngôn ngữ
VIRUSfighter

SPAMfighter FAQ - Hỗ trợ khách hàng

Nhận sự trợ giúp từ FAQ của chúng tôi!

Bạn có thể tìm thấy 80% câu trả lời trong mục Các câu hỏi thường gặp dưới đây.

Bước 1 - SPAMfighter For Windows  -  VIRUSfighter  -  SPYWAREfighter  -  Sales  -  SLOW-PCfighter  -  SPAMfighter Mail Gateway  -  SPAMfighter Hosted Mail Gateway  -  SPAMfighter Exchange Module  -  FULL-DISKfighter for Mac  -  FULL-DISKfighter  -  VIRUSfighter Android  -  PASSWORDfighter  -  DRIVERfighter  -  OUTDATEfighter  -  SPAMCALLfighter (Android)  -  THEFTfighter (Android)  -  SPAMfighter for Mac

Installation


General

+ I uninstalled SPYWAREfighter while running a scan for viruses with VIRUSfighter and VIRUSfighter disappeared, why does this happen?

+ If the scan continues in VIRUSfighter after SPYWAREfighter is uninstalled, why can I not see it running?

+ Both VIRUSfighter and SPYWAREfighter are showing that an update is available, but when I update one of them, the other no longer needs to be updated, why is this?

+ When VIRUSfighter scans for spyware, why do I need SPYWAREfighter then? (and vice versa)

+ How do I start and stop real-time scanning in VIRUSfighter?

+ How do I get VIRUSfighter back after a reinstallation of windows or uninstallation of VIRUSfighter

+ How do I add certain files that I want to have scanned?

+ How do I unsubscribe from mails sent by VIRUSfighter?

+ My computer is very slow and freezes after installing VIRUSfighter?

+ Is there a free version of VIRUSfighter?

+ How do I update my VIRUSfighter?

To update your VIRUSfighter, please do the following:
Go to Start -> All Programs -> Fighters -> VIRUSfighter -> VIRUSfighter.
Your VIRUSfighter program will open.
Click on "Update" in the lower right corner of the program.

You can also right click the VIRUSfighter icon in your system tray and choose Check for the latest updates


+ How do I activate my product key in VIRUSfighter?

+ Can I use SPYWAREfighter which scans for viruses together with another antivirus program than VIRUSfighter?

+ How do I find my VIRUSfighter UserID?

+ How to remove Ukash Virus

+ Why do I have a yellow icon blinking on top of my VIRUSfighter Icon in the process bar?


Sales


Bạn có tìm thấy câu trả lời cần thiết chưa?
Yes No

Tìm kiếm FAQ cho những từ khóa

Danh sách FAQ - Xem tất cả danh sách của chúng tôi frequently asked questions.

Tra cứu
Thuật ngữ kỹ thuật có thể khó hiểu. Nhìn vào Glossary của chúng tôi để hiểu những định nghĩa của một số thuật ngữ được dùng trên website của chúng tôi và trong thế giới máy tính.

Hỗ trợ
Bạn không thể tìm thấy câu trả lời trong mục FAQ? Trả lời vài câu hỏi here, và một trong số những người hỗ trợ có kiến thức của chúng tôi sẽ trở lại với bạn với một giải pháp

VIRUSfighter works with
Windows 8 & 10 Compatible

and
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP

We are also proud to be

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner