Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

Bộ lọc thư rác SPAMfighter Hosted

SPAMfighter Hosted Mail Gateway được sản xuất tại SPAMfighter,là công ty lảnh đạo ở Âu châu về chương trình chống Spam.

This can easily be managed/changed in the SPAMfighter Mail Gateway Hosted Solution administration interface later on.

SPAMfighter Hosted Mail Gateway là 1 đáp án dễ sữ dụng để chống lại Spam cho công ty,cơ quan và cho cá nhân đã có tên domain của mình.Trong từng phút nó sẽ bảo vệ tất cả những người sữ dụng của bạn chống lại Spam trong thời gian tiêu thụ.Bạn có thể thử 30 ngày miển phí .

SPAMfighter Hosted Mail Gateway là 1 giãi thoát tiện và rẽ cho công ty, cơ quan và cho cá nhân đã có tên domain của mình và muốn được sự giãi thoát của rác,đồng thời khỏi phải mua và bảo quản server của mình để chống lại Spam

SPAMfighter Hosted Mail Gateway được sáng tạo ra cho kinh doanh,cơ quan và thành phần cá nhân đã có tên domain của mình.Nó ngăn chặn Spam cho toàn bộ domain.


Nhận được 30 ngày miễn phi

Không cần thiết cho servers và software

Microsoft Gold Certified Partner

Nó làm việc kiểu nào

SPAMfighter Hosted Mail Gateway được năng lực từ 8,603,600 SPAMfighters của 237 quốc gia/địa phương.Nếu đủ SPAMfighter tố cáo cùng 1 loại rác,nó sẽ bị loại bỏ ra ngay.Cũng có nghĩa là nó bảo vệ chống Spam ngay,đồng thời không cần sư hình thể và bảo quản-Dù thế nào ,đó cũng là sự hoàn hảo để giãi thoát kinh doanh ra khỏi Spam mà không cần bất cứ sự bảo quản nào.

Đơn giản như đếm 1, 2, 3!


Không cần thiết cho servers và software
Setup dể dàng,chúng tôi làm tất cả cho bạn.
Đã cải tiến sự bảo vệ email

Sign up

Sign up for the free 30 day trial

Setup

Change your MX records (Read more about MX records)

Complete

Your mails are now being filtered for SPAM!

Tính Năng


 • Setup dể dàng,chúng tôi làm tất cả cho bạn.
 • Bảo vệ chống Spam và Phishing ngay
 • Thống kê bao quát lịch sử về tên miền và địa chỉ.
 • Sự bảo quản Zero
 • Saves bandwidth
 • Giao diện trong nhiều ngôn ngữ!
 • Không cần thiết cho servers và software
 • Có thể chọn lọc người nhận mà sử dụng LDAP.
 • Đã cải tiến sự bảo vệ email
 • Nhiều cách để sữ dụng Spam:
  - Loại ra trước khi nó tới mục tiêu mail server
  - Di chuyễn nó vào mailbox đã được chỉ định (i.e. spam@domain.tld)
  - Sửa đỗi email header cho sự cải biến sau này
  - Tiền tố email subject header cho sự cải biến sau này

SPAMfighter Hosted Mail Gateway

SPAMfighter Hosted Mail Gateway cũng công hiến biên bản,để các quản lý có thể xem lại những thống kê mà đã được kê lên,coi bao nhiêu mails đã được lọc,bao nhiêu thư mục hoạt động và vân vân..


Giao diện trong nhiều ngôn ngữ!
Đã cải tiến sự bảo vệ email

SPAMfighter Hosted Mail Gateway cũng công hiến biên bản,để các quản lý có thể xem lại những thống kê mà đã được kê lên,coi bao nhiêu mails đã được lọc,bao nhiêu thư mục hoạt động và vân vân..
Bảo vệ chống Spam và Phishing ngay

Sự cần thiết


Một hoặc nhiều domain đã có sẳn mail server setup

Năng lực để sửa đỗi MX records cho những domain này


Nhận được 30 ngày miễn phi

Setup dể dàng,chúng tôi làm tất cả cho bạn.

Giải thưởng và giải thưởng
SPAMfighter Hosted Mail Gateway cũng công hiến biên bản,để các quản lý có thể xem lại những thống kê mà đã được kê lên,coi bao nhiêu mails đã được lọc,bao nhiêu thư mục hoạt động và vân vân..