Chọn ngôn ngữ

SPAMfighter Quyền riêng tư

SPAMfighter ApS đưa ra privacy statement để biểu lộ cho thấy sự cam đoan về bí mật.Lời thông cáo sau đây là tài liệu và sự thực hành được gom lại và phổ biến cho mặt web này

Chi tiết được ghi

Chúng tôi ghi IP address của bạn vào để giúp kiểm tra những vấn đề mà bạn có với server và administer của mặt web này.Tài liệu này,chủ yếu là sữ dụng cho sự an toàn cuả sự giao thông

Cookies

Mặt web của chúng tôi được sữ dụng cookies để theo dấu vết của những khách gia nhập.Nó có thể cho chúng tôi thêm tài liệu về sự thường xuyên và kiểu mẩu của những người sữ dụng ,đồng thời cãi tiến thêm website và software của chúng tôi.

An toàn

Site này được sử dụng phương pháp để bảo vệ sự mất mát,lạm dụng và biến đỗi của tài liệu.Chủ tính của site naỳ cung cấp sự an toàn cho tất cả sự đặt hàng bằng credit card,tất cả chi tiết cá nhân được mật khóa với phương pháp tiêu chuẫn của công nghiệp.Site này không giữ lại số credit card của quá trình đặt hàng

Hình thức đặt hàng

Web của chúng tôi cung cấp bạn hình thức để mua sản phẩm.Khi bạn đặt hàng,chúng tôi sẽ thu nhặt tài liệu(có thể là địa chỉ thư mục).Chi tiết của hình thể đặt hàng,chỉ được sữ dụng để liên lạc với bạn trong trường hợp cần thiết mà thôi.Bao quát luôn cả sự gởi mật mã và liên lạc bạn,nếu có vấn đề với sự đặt hàng của bạn.Chi tiết mà đã thu lượm để sử dụng chi phí cho sự đặt hàng của bạn,sẽ được hũy bỏ sau đây.

Tin tức

Chúng tôi ghi lại các bạn,để gữi tin tức,qua địa chỉ mà bạn đã sữ̉ dụng,trong lúc download SPAMfighter.Thư mục của bạn cung cấp chỉ được sử dụng gởi tin tức miển phí và ghi lại dấu vết của tài khoản.
Thư mục của bạn sẽ không bao giờ bị chia xẻ với những công ty khác.

External Links

Site này được nội dung những link khác.SPAMfighter ApS không chịu trách nhiệm cho hành động cá nhân hoặc là cho nội dung web site như vậy