Chọn ngôn ngữ

Bộ lọc thư rác SPAMfighter Hosted

SPAMfighter Hosted Mail Gateway được sản xuất tại SPAMfighter,là công ty lảnh đạo ở Âu châu về chương trình chống Spam.

Nhận được 30 ngày miễn phi

Không cần thiết cho servers và software

SPAMfighter Hosted Mail Gateway

SPAMfighter Hosted Mail Gateway là 1 đáp án dễ sữ dụng để chống lại Spam cho công ty,cơ quan và cho cá nhân đã có tên domain của mình.Trong từng phút nó sẽ bảo vệ tất cả những người sữ dụng của bạn chống lại Spam trong thời gian tiêu thụ.Bạn có thể thử 30 ngày miển phí .

SPAMfighter Hosted Mail Gateway là 1 giãi thoát tiện và rẽ cho công ty, cơ quan và cho cá nhân đã có tên domain của mình và muốn được sự giãi thoát của rác,đồng thời khỏi phải mua và bảo quản server của mình để chống lại Spam

Awards

Nó làm việc kiểu nào

SPAMfighter Hosted Mail Gateway được năng lực từ 8,968,667 SPAMfighters của 238 quốc gia/địa phương.Nếu đủ SPAMfighter tố cáo cùng 1 loại rác,nó sẽ bị loại bỏ ra ngay.Cũng có nghĩa là nó bảo vệ chống Spam ngay,đồng thời không cần sư hình thể và bảo quản-Dù thế nào ,đó cũng là sự hoàn hảo để giãi thoát kinh doanh ra khỏi Spam mà không cần bất cứ sự bảo quản nào.

Setup dể dàng,chúng tôi làm tất cả cho bạn.

Giá cả của Hosted Spam Filter

Tính Năng

 • Setup dể dàng,chúng tôi làm tất cả cho bạn.
 • Bảo vệ chống Spam và Phishing ngay
 • Thống kê bao quát lịch sử về tên miền và địa chỉ.
 • Sự bảo quản Zero
 • Saves bandwidth
 • Giao diện trong nhiều ngôn ngữ!
 • Không cần thiết cho servers và software
 • Có thể chọn lọc người nhận mà sử dụng LDAP.
 • Đã cải tiến sự bảo vệ email
 • Nhiều cách để sữ dụng Spam:
  - Loại ra trước khi nó tới mục tiêu mail server
  - Di chuyễn nó vào mailbox đã được chỉ định (i.e. spam@domain.tld)
  - Sửa đỗi email header cho sự cải biến sau này
  - Tiền tố email subject header cho sự cải biến sau này

Screenshots

SPAMfighter Hosted Mail Gateway cũng công hiến biên bản,để các quản lý có thể xem lại những thống kê mà đã được kê lên,coi bao nhiêu mails đã được lọc,bao nhiêu thư mục hoạt động và vân vân..

Không cần thiết cho servers và software

Nhận được 30 ngày miễn phi