Επιλογή γλώσσας
SPAMfighter

Ρυθμίζοντας τον Panda Titanium

Όταν χρησιμοποιείτε τον SPAMfighter με Panda Titanium 2005, θα πρέπει να εγκρίνετε τον SPAMfighter στον τοίχο προστασίας.

1. Ανοίξτε το Panda κάνοντας κλικ στο λογότυπο του Panda στην μπάρα εργασίας στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. (Σημείωση: η μπάρα εργασίας μπορεί να δείχνει διαφορετική από αυτήν που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα)

1. Open Panda by clicking on the Panda Logo in your sys-tray in your right corner. (Note: your sys-tray might look different than the one shown below)

2. Κάντε κλικ στο "Open Panda Titanium Antivirus 2005".

2. Κάντε κλικ στο "Open Panda Titanium Antivirus 2005".

3. Κάντε κλικ "Settings" (Ρυθμίσεις) στο μενού.

3. Κάντε κλικ "Settings" (Ρυθμίσεις) στο μενού.

4. Κάντε κλικ "Automatic protection settings" (Αυτόματες ρυθμίσεις προστασίας).

4. Κάντε κλικ "Automatic protection settings" (Αυτόματες ρυθμίσεις προστασίας).

5. Κάντε κλικ "Firewall protection" (Τοίχος Προστασίας).

5. Κάντε κλικ "Firewall protection" (Τοίχος Προστασίας).

6. Κάντε κλικ "Connection permission settings" (Ρυθμίσεις άδειας σύνδεσης).

6. Κάντε κλικ "Connection permission settings" (Ρυθμίσεις άδειας σύνδεσης).

7. Κυλήστε κάτω προς "List of applications" (Λίστα εφαρμογών) έως ότου βρείτε τα παρακάτω προγράμματα:
"Microsoft Outlook"
"Outlook Express"
"SPAMfighter Agent"
"SPAMfighter Configuration Tool"

7. Κυλήστε κάτω προς &quot;List of applications&quot; (Λίστα εφαρμογών) έως ότου βρείτε τα παρακάτω προγράμματα:<br />&quot;Microsoft Outlook&quot;<br />&quot;Outlook Express&quot;<br />&quot;SPAMfighter Agent&quot;<br />&quot;SPAMfighter Configuration Tool&quot;

9. Κάντε κλικ "Ok" και κλείστε το παράθυρο σύνδεσης.

Έχετε τώρα ρυθμίσει το Panda Titanium Antivirus 2005 να επιτρέπει στον SPAMfighter να επικοινωνεί με τον αντί-spam διακομιστή μας.

SPAMfighter λειτουργεί με
Windows 8 Compatible      Compatible with Windows 7

και
Windows Vista & Windows XP

Είμαστε επίσης υπερήφανοι που είμαστε

Microsoft Gold Certified Partner

Intel Software Partner

OPSWAT Certified Partner