Chọn ngôn ngữ
SPAMfighter

SPAMfighter Hosted Mail Gateway

Tính giá

Số lượng hộp thư:
Số lượng: 5  
Khoảng thời gian:
Giá cho người dùng: 20.00 USD
Giảm giá: 0 %   Giá thông thường là 20.00 USD  cho mỗi người sử dụng, trong khi bạn chỉ phải trả 20.00 USD 
Tổng số tiền sản phẩm: 100.00 USD
Tên miền:
Giá cho mỗi tên miền: 50.00 USD
Tổng số tiền sản phẩm: 50.00 USD
 
Tổng giá trị đơn đặt hàng: 150.00 USD
 
Giá bao gồm luôn sự hỗ trợ và nâng cấp miển phí.
Sản phẩm này được bán tại lô của 5 người sử dụng.

Diners Club  MasterCard  Visa  Maestro  JCB  Eurocard  Visa Electron  Discover  American Express  Paypal  echeck  Bank Transfer  

Bảng giá cho

3 Năm giấy phép

Tên sản phẩm Giá cho người dùng Giảm giá
Hosted SMG 5 Người dùng USD 45.00 25 %
Hosted SMG 10 Người dùng USD 45.00 25 %
Hosted SMG 25 Người dùng USD 39.60 34 %
Hosted SMG 50 Người dùng USD 36.67 39 %
Hosted SMG 75 Người dùng USD 34.20 43 %
Hosted SMG 100 Người dùng USD 32.40 46 %
Hosted SMG 200 Người dùng USD 27.45 54 %
Hosted SMG 500 Người dùng USD 20.61 66 %
Hosted SMG 1000 Người dùng USD 17.85 70 %
Hosted SMG 1750 Người dùng USD 16.11 73 %
Hosted SMG 2500 Người dùng USD 13.89 77 %

2 Năm giấy phép

Tên sản phẩm Giá cho người dùng Giảm giá
Hosted SMG 5 Người dùng USD 34.00 15 %
Hosted SMG 10 Người dùng USD 34.00 15 %
Hosted SMG 25 Người dùng USD 29.92 25 %
Hosted SMG 50 Người dùng USD 27.71 31 %
Hosted SMG 75 Người dùng USD 25.84 35 %
Hosted SMG 100 Người dùng USD 24.48 39 %
Hosted SMG 200 Người dùng USD 20.74 48 %
Hosted SMG 500 Người dùng USD 15.57 61 %
Hosted SMG 1000 Người dùng USD 13.48 66 %
Hosted SMG 1750 Người dùng USD 12.17 70 %
Hosted SMG 2500 Người dùng USD 10.49 74 %

1 Năm giấy phép

Tên sản phẩm Giá cho người dùng Giảm giá
Hosted SMG 5 Người dùng USD 20.00 0 %
Hosted SMG 10 Người dùng USD 20.00 0 %
Hosted SMG 25 Người dùng USD 17.60 12 %
Hosted SMG 50 Người dùng USD 16.30 18 %
Hosted SMG 75 Người dùng USD 15.20 24 %
Hosted SMG 100 Người dùng USD 14.40 28 %
Hosted SMG 200 Người dùng USD 12.20 39 %
Hosted SMG 500 Người dùng USD 9.16 54 %
Hosted SMG 1000 Người dùng USD 7.93 60 %
Hosted SMG 1750 Người dùng USD 7.16 64 %
Hosted SMG 2500 Người dùng USD 6.17 69 %